Krzysztof Gruszecki

Doświadczenie zawodowe

  • Autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego
  • W latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy.
  • W latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
  • Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego, w tym „Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (Warszawa 2008, 2009, 2011), „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz” (Kraków 2005, Warszawa 2010, 2013), „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz” (Wrocław 2009. Lex (El.) 2013), „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” (Wrocław 2010, 2011).

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Niemiecki

E-mail: krzysztof.gruszecki@ziemski.com.pl

Telefon: 604 246 853