Grzegorz Józefiak

Doświadczenie zawodowe

Grzegorz Józefiak jest prawnikiem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 roku po odbytej w latach 2012-2014 aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz zdanym z wyróżnieniem w 2015 roku egzaminie zawodowym.

 

Ukończył studia podyplomowe: Zamówienia Publiczne na Politechnice Śląskiej (2011), Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego na Politechnice Poznańskiej (2016) oraz Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego (2021). 

 

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo na rzecz zamawiających oraz wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem zamówień publicznych. Ponadto przez kilka lat prowadził obsługę prawną inwestycji infrastrukturalnych z branży kolejowej dla największego zarządcy linii kolejowych w Polsce w ramach projektów w większości finansowanych z budżetu Unii Europejskiej o łącznej wartości kilku miliardów złotych.

 

Doradzał z sukcesami spółce komunalnej pełniącej funkcje inwestora zastępczego w realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala pediatrycznego na terenie województwa wielkopolskiego, która została ukończona w 2021 roku. Ponadto świadczył pomoc prawną dla jednego z największych szpitali w Polsce w zakresie wszelkich spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz procesem inwestycyjnych obejmującym budowę dwóch bloków operacyjnych.

 

Z uwagi na zdobyte doświadczenie dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi rozpoznanie kluczowych problemów związanych z procesem udzielania zamówień publicznych oraz procesem inwestycyjnym, co pozwala mu wypracowywać optymalne rozwiązania uwzględniające interes prawny Klientów, które są ukierunkowane na ograniczanie ryzyka negatywnych skutków prawnych.

 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: grzegorz.jozefiak@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628