Dr Lucyna Staniszewska

Dr Lucyna Staniszewska

Doświadczenie zawodowe

Lucyna Staniszewska posiada 11 letnie doświadczenie w świadczeniu  usług prawnych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym, organom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym, samorządom zawodowym i gospodarczym. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym, prawie medycznym i farmaceutycznym, prawie i postępowaniu cywilnym, zwłaszcza w sprawach na styku z prawem administracyjnym.

Doradza w zakresie prawa nieruchomości a także problemów prawnych o charakterze architektoniczno-budowlanym i środowiskowym. Obsługuje z powodzeniem inwestycje realizowane w całej Polsce.

Prowadzi szereg postępowań dotyczących procedury planistycznej, warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, środowiskowych uwarunkowań, pozwoleń na budowę, odszkodowań z tytułu uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odszkodowań za wywłaszczenia de iure i de facto, przejęcia infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego od deweloperów.

W swojej karierze zawodowej zajmowała się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, których łączna wartość opiewa na kilkanaście milionów złotych. Reprezentowała podmioty wykonujące działalność leczniczą, zarówno publiczne, jak i niepubliczne a także lekarzy i inne podmioty prowadzące samodzielną działalność leczniczą w sprawach kontroli i negocjacji kontraktów z NFZ, przygotowując akty wewnętrzne tych podmiotów jak i prowadząc spory o błędy w sztuce medycznej. Ponadto, specjalizuje się w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej oraz pozyskiwania środków z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. Z powodzeniem prowadziła liczne postępowania przed sądami administracyjnymi w przedmiocie negatywnych ocen formalnych wniosków o dofinansowanie projektu, a także w przedmiocie zwrotu dotacji z powodu jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, jak i pobrania w nienależnej lub nadmiernej wysokości. Wielokrotnie opiniowała w sprawie zasadności rozstrzygnięć pokontrolnych Instytucji Zarządzającej programami dotacyjnymi, także w projektach wielopodmiotowych realizowanych przez Fundusze Inwestycyjne. Ponadto, reprezentowała osiągając sukcesy przed sądami powszechnymi przedsiębiorców, którym nie zostały wypłacone środki z dotacji, bądź zostały nałożone na nich korekty finansowe.

Jest absolwentką kierunków prawo i administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła także studia doktoranckie i uzyskała tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Obecnie jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji.  W 2014 została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Działa także czynnie na rzecz samorządu zawodowego, jako członek Komisji Doskonalenia Zawodowego w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, a także jako wykładowca aplikantów adwokackich. Jest autorem licznych opracowań i artykułów naukowych, między innymi w czasopismach takich jak: Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy, Przegląd Prawa Publicznego, Studia Prawa Publicznego.

Publikuje także w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej a także w czasopismach branżowych.

 

 

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: adwokat

Języki: Angielski

E-mail: lucyna.staniszewska@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628