Maria Narkiewicz

Maria Narkiewicz

Doświadczenie zawodowe

  • Posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
  • Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek z sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych.
  • Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym analizowaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, sporządzaniem opinii prawnych i pism procesowych.
  • Doradca z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
  • Posiada doświadczenie jako członek rady nadzorczej spółki kapitałowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek handlowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: maria.narkiewicz@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28